รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2013

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

71

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

104

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

8

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Editorial Board of International Journal of Ecology and Conservation", Ecology and Conservation, THOMSAN REUTERS, CROSS ref, AJA:ISO 9001:2008 certified Print ISSN 2244-1573 * Online ISSN 2244-1581, Jan 1 2013
2013 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556", , สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2013
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Judge for the Outstanding Research Leader of the Philippines 2013", Ecology and Conservation, IAMURE Multidisciplinary Research, Thomson Reuters, ISI., Nov 28 2013
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Mentor of MyCOE", Geo-Information Technology , Association of American Geographers (AAG), Nov 19 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2013 inนายอนุรักษ์ เครือคำ,"A Study on Approaches and Awareness in Sustainable Conservation of Metallic Wood Boring Beetles", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2554 (รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล,inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น,inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์,inนายยุทธนา แสงสุวรรณ,inนางปณิดา อัครทวีทอง,inนายสนธยา ผาลลาพัง,inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ,inนายชัยรัตน์ คำหา,"แนวทางการปลูกมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร", รางวัลที่ 1, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2013
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูง ในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", รางวัลที่ 3, , มหาวิทยาลัียเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2013 inนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Marketing Promotion Directions for Kamar Band towardthe Economic Development in Sakon Nakhon Province", ยอดเยี่ยม, บริหารธุรกิจและโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nov 28 2013