รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2012

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

38

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

76

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

9

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2012 inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ระดับวิทยาเขต", , สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2012
2012 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,"Best Paper Award", Biomechanics, The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering, Oct 26 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2012 inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์,"Faculty information System:FIS", รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2555 CSC Quality Award 2012, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (รางวัลชนะเลิศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 8 2012
2012 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"โครงการศึกษาเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเอนกประสงค์เพื่อชุมชน", รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๕ (CSC Quality Award 2012), ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2012

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Remote Sensing and GIS for Mangrove Mapping and Coastal Landscape Change Detection in Ranong Province, Thailand", รางวัลชมเชยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 , ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand", ชมเชยในการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ในระดับวิทยาเขตฯ, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2012
2012 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์,"A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System", Best Paper Award, Energy, Kyoto University, Japan, Dec 8 2012
2012 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The TwoPhase Microchannel Flow Study of Chicken Blood on LabonaChip", Best Paper Award, BME, Thai Society of Mechanical Engineer, Oct 26 2012
2012 inนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์,inนายสนธยา ผาลลาพัง,inนายอนุรักษ์ เครือคำ,inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ,"Satisfaction of Pilot Poverty and 3 Synergies toward the Management Process of Operation Project to Solve Poverty by "Sakon Nakhon Model"", ชมเชย, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012