รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2009

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"FFS-Hokkaido University Research Fellow Exchange Program", Fisheries and Remote Sensing , Hokkaido University, Japan (Faculty of Fisheries Sciences), Jul 8 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2009 inนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์,inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์,"Eco-conctete", การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (Sencond Thailand Eco Desing Awards 2009), วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง่ชาติ, Aug 7 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Mangrove Patch Restoration option in the Ranong Coastal Zone", รางวัลประชุมวิชาการภาคบรรยายดีเด่น , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, Jul 30 2009