รางวัลคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา ปี 2020

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201720122008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020182013 >>
Publish Year Conference Award 2
2020 inดร.กันตภณ ธนกิจกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Fuzzybased potential field collision avoidance technique for unmanned surface vehicles", Best Paper Runner-Up Award in Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME), , ICoME2020, Dec 4 2020
2020 inนางสาววลีพรรณ กันเนื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Al2O3 nanoparticle additives on the performance characteristics of rough journal bearings", Best Paper Runner-Up Award in Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM), Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM), The 11th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on Mechanical Engineering Ubon Ratchathani, Thailand, December 1 st - 4 th , 2020, Dec 3 2020