รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2017

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20102009 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inนายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์, อาจารย์,"Monitoring of Indoors Human Activities using Mobile Phone Audio Recordings", Best Presenter Award, , The Advanced Signal Processing Research Group, Faculty of Electrical Engineering, UiTM and IEEE Malaysia Section Control Systems Chapter, Mar 12 2017