รางวัลสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

1

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์,"Data Mining Techniques for Forecasting of Birth Weight For Examination and Care to Promote the Health of Pregnancy.", รางวัลงานวิจัยประเภท ดี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, Mar 25 2016