รางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ปี 2020

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง)

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202011201020092008 >>
Publish Year Output Award 1
2020 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์,inดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์,"Novel TYLCV-resistant tomato varieties", นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 15 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด