รางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ปี 2019

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง)

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202011201020092008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,inนายทัศนัย ชัยเพ็ชร,inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล,inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,"In Vitro Induction of 4N Holy Basil (Ocimum tenuiflorum L.) and Its Morphological Characteristics", รางวัลเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก รางวัลชมเชย, สาขาผัก, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, Nov 7 2019