รางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ปี 2015

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง)

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202011201020092008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สิริกุล วะสี,"Molecular Mapping Study of ChiVMV Resistance in Double Haploid Pepper population", รางวัลชนะเลิศ, การนำเสนอผลงานวิจัยบรรยายภาคโปสเตอร์, คณะกรรมการวิชาการการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 14, Nov 20 2015