รางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ปี 2009

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

5

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง)

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>
Publish Year Honor Award 1
2009 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202011201020092008 >>
Publish Year Output Award 1
2009 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,"Soybean Variety Chiang Mai 5", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลปรtดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 รางวัลชมเชย, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2009 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,"Regeneration of haploid and double haploid plants by pollination with irradiated pollen and ovary culture of hybrid cucumber (Cucumis sativus L.). ", รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ , พืชผัก/พืชสมุนไพร ประเภทนักวิจัย, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, May 6 2009
2009 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,"The segregation of genetics marker in hybrid Dendrobium population", รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย, ไม้ดอก/ไม้ประดับ ประเภทนักศึกษา, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, May 6 2009
2009 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,"Regeneration of haploid and double haploid plants by pollination with irradiated pollen and ovary culture of hybrid cucumber (Cucumis sativus L.).", รางวัลชมเชย, พืชผัก/พืชสมุนไพร ประเภท นักวิชาการ, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, May 8 2009