รางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง)

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202011201020092008 >>
Publish Year Output Award 1
2008 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,"Study of microspores developmental stages in cucumber (Cucumis sativus L.) line ‘Amata’ for anther culture", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพืชผัก ประเภท นักวิจัย, พืชผัก, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, May 29 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2008 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,"Study of microspores developmental stages in cucumber (Cucumis sativus L.) line ‘Amata’ for anther culture", รางวัลชมเชย, พืชผัก ประเภทนักวิจัย, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, May 29 2008