รางวัลกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) ปี 2008

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520082006 >>
Publish Year Output Award 1
2008 inดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์,inดร.สุทธิพร เนียมหอม,inนายเอนก สุขเจริญ,"Dry Betel Nut Husking Machine", รางวัลชมเชย , เครื่องจักรกลการเกษตร (สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาชนบท), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ, Sep 1 2008

แสดงความคิดเห็น

(0)