รางวัลกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) ปี 2006

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520082006 >>
Publish Year Output Award 1
2006 inนายเสกสรร สีหวงษ์,"เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูโดยใช้ระบบไฮดรอลิค", ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 27 2006

แสดงความคิดเห็น

(0)