รางวัลภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ปี 2015

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>
Publish Year Honor Award 1
2015 inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น สาขาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา", ศึกษาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, Sep 24 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>