รางวัลภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ปี 2020

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์,"Moisture Analyzer for dried, roasted fish sheet and fish strip based on NIR technique.", รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น (อันดับที่ 1) ระดับชาติ , , คณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ, Mar 6 2020

แสดงความคิดเห็น

(0)