รางวัลศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2012

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122007 >>
Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.รงรอง หอมหวล,inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์,inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง,inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส,inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล,inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล,"The use of chitosan and growth regulators for enhancement nutritious active substances in KDML105 tissue culture", การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น, , สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, May 16 2012