รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2022

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020142010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2022 inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว,inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effects of Accelerated Aging Time and Chemical Seed Coating on Germination and Seedling Growth of Field Corn", งานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022