รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020142010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว,"Molecular Markers Selection for Genetic Discrimination of Field Corn Hybrid", งานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2021