รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2020

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020142010 >>
Publish Year Output Award 1
2020 inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร,"Soil organic matter test kit", รางวัลชมเชย ประเภทบุคลากรซีเนียร์ (ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Dec 15 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด