รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2017

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020142010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2017 inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Efficacy Trichoderma asperellum CBPin01 and Calcium Silicate to SeedGermination and Control Stem Rot Caused by Sclerotium rolfsii in Capsicumannuum cv. ‘Bangchang’", รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก , วิทยาศาตร์ชีวภาพและเกษตรศาตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560, May 4 2017
2017 inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว,inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Temperature and Time of Hot Water Treatment on Germination and Fungiof Rice Seed", รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 7 2017