รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2015

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202420232016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024202020142010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์,"The Effects of Calcium Silicate on Density of Trichomes in Field Corn", 1st Prize Poster presentation award, , The 2rd International Symposium on Agriculture Technology (ISAT2015)"Global Ggriculture trend in Sustainability", Jul 3 2015