รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2014

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

4

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020142010 >>
Publish Year Output Award 2
2014 inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,""AOMSIN" NANO BENEFICIAL ELEMENTS FOR PLANT IMMUNE", Silver Prize , , Korea Invention Promotion Association , Nov 28 2014
2014 inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,""AOMSIN" NANO BENEFICIAL ELEMENTS FOR PLANT IMMUNE", Special Award , Potential to improve the quality of family life, Taiwan Invention Association , Nov 28 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2014 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์,inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Utilization of calcium silicate on growth and yield quality of sweet pepper in hydroponics system", ผลงานวิจัยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม, ด้านพืชผัก, สมาคมพืชสวนแห่งชาติ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Jul 31 2014
2014 inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์,inนางจันทร์จรัส วีรสาร,inนายธนภัทร ปลื้มพวก,"Nutrient Management Practices in Organic Farming Compared to Chemical Fertilizers for Successive 3 Years of Baby Corn Production on Kamphaeng Saen Soil Series", รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับชมเชย, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2014