รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2011

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020142010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2011 inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์,inนางจันทร์จรัส วีรสาร,inนายธนภัทร ปลื้มพวก,"Effect of Plant Nutrient Management System with Natural Materials on Baby Corn Production", รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2011