รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2010

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2010 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว,inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Efficient Use from Pulp and Paper Industrial Waste Materials on Growth and Yield Components of Maize (Zea mays L.) Planted in Kamphaeng Saen Soil Series", รางวัลวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, Dec 7 2010