รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2007

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

3

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020142010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2007 inนางจันทร์จรัส วีรสาร,inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์,"Effect of Nitrogen Mineralization of Fattening Cattle Manure and Free - grazing Cattle Manure on Growth and Yield of Choy Sum Chinese Mustard", รางวัลคุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร์, สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 6 2007
2007 inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์,inนางจันทร์จรัส วีรสาร,"Effects of Gypsum and Rice Husk Remedies for Na-bentonite Polluted Soil on Choy Sum Chinese Mustard Growth and Yield", รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย, สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 6 2007
2007 inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์,"Effects of Some Remediation Methods for Nabentonite Polluted Soil on Growth and Yield of Choy Sum Chinese Mustard", รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย, สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 6 2007