รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2016

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

14

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620152014 >>
Publish Year Honor Award 5
2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"ทุนไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม APCESS 2015 ณ ประเทศอินเดีย", , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ทุนไปประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 งาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016) ณ ประเทศไต้หวัน", , 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20,700 บาท) 2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (10,000 บาท) 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (สนับสนุนค่าเช่าพื้นที่), Aug 5 2016
2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"ทุนไปประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 งาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016) ณ ประเทศไต้หวัน", , 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20,700 บาท) 2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (10,000 บาท) 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (สนับสนุนค่าเช่าพื้นที่), Aug 5 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านวิจัย/สร้างสรรค์ ประจำปี 2559", ด้านวิจัย/สร้างสรรค์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Nov 11 2016
2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2559", ด้านนวัตกรรม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Nov 11 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152014 >>
Publish Year Output Award 8
2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบพกพา (Development of the Portable Chair Walker)", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์แขน", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์ขา", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ความรู้เบื้องต้น", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:คอ", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ลำตัว", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,"เครื่องช่วยเดินแบบพกพา", รางวัล Honorable Mention ใน การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 งาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016), , INST ประเทศไต้หวัน, Oct 1 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>
Publish Year Conference Award 1
2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of the Portable Chair Walker", รางวัลทุนไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม APCESS 2015 ณ ประเทศอินเดีย, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2016