รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2015

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620152014 >>
Publish Year Honor Award 2
2015 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม", , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Mar 24 2015
2015 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ทุนไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม APCESS 2015 ณ ประเทศอินเดีย", , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152014 >>
Publish Year Output Award 1
2015 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบประสาท", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Jul 27 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>
Publish Year Conference Award 1
2015 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,"Development of the Portable Chair Walker", 'Best Paper' (The best oral presentation), , การประชุม 7th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2015) ณ Manav Rachna International University กรุง New Delhi ประเทศอินเดีย, Oct 16 2015