รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

7

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620152014 >>
Publish Year Honor Award 2
2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557", , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557", ด้านการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Nov 12 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152014 >>
Publish Year Output Award 5
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิกแบบรำไทยประยุกต์ต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Jul 5 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Aug 27 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Relationship Between Function and Morphology after Hindlimb Suspension: Effects of Electrical Stimulation", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Aug 27 2014
2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิกแบบรำไทยประยุกต์ต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Aug 27 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"ความชุกของภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 9 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>