รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 2019

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102008 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192017201420132011 >>
Publish Year Output Award 1
2019 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายสุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.กันตภณ ธนกิจกร, อาจารย์,inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, อาจารย์,"Children's physical fitness testing equipment", รางวัลสนับสนุน การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 (Sport Science Innovation Contest 2019), , สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , Sep 12 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201420122009 >>