รางวัลโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ปี 2015

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>
Publish Year Conference Award 1
2015 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์,"Understanding Service Quality in Checkin process: A Case of InterContinental Hotels Groups", งานวิจัยคุณภาพ ระดับชมเชย , สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2015