รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2020

59

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2020 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, อาจารย์,"รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี", สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, Feb 3 2020
2020 inดร.สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2020 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์,"เชื้อราควบคุมผักตบชวา", รางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด