รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2018

79

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

68

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2018 inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยเปลี่ยนไบโอเอทานอลเป็นไบโอเอทีลีน", รางวัลนวัตกรรมรอบรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 , , สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=27 , Aug 18 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด