รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2017

80

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

45

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

82

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, อาจารย์,"รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Aug 10 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2017 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์,"ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค", Gold Award ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, Aug 18 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2017 inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Effect of SonoChemical Assisted Pretreatment of Lignocellusic Biomass on Morphological Change of Cellulose Fibers", การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดี, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Mar 31 2017
2017 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์,"ฺBetaLactamase gene patterns of seafoodassociated Enterobacteria in Thailand", Distinguished Paper Award, , ICENS-Summer 2017 International Conference on Engineering and Natural Science – Summer Session, Aug 23 2017
2017 inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Efficacy Trichoderma asperellum CBPin01 and Calcium Silicate to SeedGermination and Control Stem Rot Caused by Sclerotium rolfsii in Capsicumannuum cv. ‘Bangchang’", รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก , วิทยาศาตร์ชีวภาพและเกษตรศาตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560, May 4 2017