รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2014

60

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

9

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2014 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556 ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014
2014 inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ปี 2556", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัล นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม", ด้านการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 12 2014
2014 inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556", ฟิสิกส์, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์,"Mutagenicity of Cooked Meat Assayed by Bacterial Reserve Mutation Test", รางวัลที่ ๒ ด้านการวิจัยและงานประจำ, คุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, Mar 28 2014
2014 inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์,"Lead Accumulation in Cherry Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) CH 154 Grown in Lead Contaminated Soil from Klity Village, Kanchanaburi Province", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา, Mar 20 2014
2014 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์,inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Utilization of calcium silicate on growth and yield quality of sweet pepper in hydroponics system", ผลงานวิจัยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม, ด้านพืชผัก, สมาคมพืชสวนแห่งชาติ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Jul 31 2014
2014 inดร.สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Enhancement of ZnO dyesensitized solar cells by combining two techniques of etching process with NH4OH aqueous solutions and dye readsorption technique", 3rd Oral Presentation Award, , Thai Thermoelectric Society, Dec 22 2014