รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2013

58

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

53

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

63

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

5

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2013 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2556", , ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศานตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 28 2013
2013 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัล นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด