รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2012

46

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

3

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2012 inนายศศิน เทียนดี, อาจารย์,inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์,inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Android Application for Index Biological Diversity Calculation", ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, Oct 22 2012
2012 inนายศศิน เทียนดี, อาจารย์,inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์,inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Android Application for Dispersal Index Using Nearest NeighborMethod", ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, Oct 22 2012

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์,inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์,inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"Cardiovascular protective effects of germinated brown rice", โปสเตอร์ดีเด่น ประเภทดีมาก, , การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ, Dec 23 2012