รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2011

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2011 inดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์, รองศาสตราจารย์,"ทุนอาจารย์และนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ” คนแรกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : Fulbright Thai Visiting Scholar Program of 2011-2012 ", Biological Science : Research Type, มูลนิธิฟุลไบร์ท , Apr 1 2011
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์,"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการวิจัย ประจำปี 2554, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 11 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด