รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2010

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

60

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

5

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2010 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์,"ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ได้รับรางวัลเมธีส่งเสริมนวตกรรม ประจำปี 2552 จากสำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 19 2010
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์,"อาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2553", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Sep 24 2010
2010 inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ 2553(รางวัลชมเชยทุนวิจัยภายนอกสูงสุด)", , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, Oct 20 2010
2010 inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์,"นักวิจัยที่มีความรู้ทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญสูง", , บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด(มหาชน), Sep 17 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2010 inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์,inนายปรีชา อินนุรักษ์,inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Partial Characterization of High Potential Fibrolytic Bacteria Isolated from Buffalos Rumen", รางวัลระดับดี การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 , สาขาสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2010