รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2008

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2008 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์,inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์,"ต้นเสาวรสปลอดโรคไวรัสด้วยวิธีเสียบยอดที่เพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ", รางวัลรองชนะเลิศ ผลการประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 4 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด