รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2003

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

2

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2003 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2546", เกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Dec 31 2003

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2003 inนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์,"เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก", รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2546, , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, Oct 1 2003

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด