รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2002

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

1

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2002 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2544", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Nov 29 2002

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2002 inดร.มงคล กวางวโรภาส, รองศาสตราจารย์,"เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชใต้ต้นไม้ผล", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลชมเชย, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Dec 31 2002

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด