รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 1996

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1996

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1996

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1996

15

Project

โครงการวิจัย ปี 1996

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1996

1

Award

รางวัล ปี 1996

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
1996 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2539", เกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Dec 31 1996

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด