รางวัลสำนักงานประกันคุณภาพ ปี 2008

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลสำนักงานประกันคุณภาพ

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
Publish Year Conference Award 2
2008 inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์,"การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กกล้าเครื่องมือชนิด D2 ด้วยกระบวนการโครโมบอโรไนซิง", ชมเชย, สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 29 2008
2008 inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์,"การควบคุมรูปร่างและการหดสั้นของลายวงจรด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนทางแสง", ชนะเลิศอันดับสาม, , IRPUS, May 8 2008