รางวัลสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2020 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ", ผู้มีผลงานทางวิชาการ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. , Nov 5 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2020 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,"Elderly Tableware", รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, Nov 16 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด