รางวัลภาควิชาการบัญชี ปี 2021

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการบัญชี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212017 >>
Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Implementing Active Learning Strategies in a Managerial Accounting Course for Gen Z Students", The best paper award, , สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, Jul 16 2021