รางวัลภาควิชาการบัญชี ปี 2019

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการบัญชี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019 >>
Publish Year Honor Award 1
2019 inดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รางวัลระดับดี", เศรษฐศาสตร์, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, Nov 15 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212017 >>