รางวัลภาควิชาการบัญชี ปี 2017

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการบัญชี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212017 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.สุชาดา เจียมสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Institutional Investor and Real Activities Manipulation: The Stock Exchange of Thailand", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้แนวความคิด "Creativity's Value and Innovation" , สาขาการเงินและบัญชี, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, May 19 2017