รางวัลภาควิชาการตลาด ปี 2021

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการตลาด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212019 >>
Publish Year Conference Award 1
2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์,"The Effect of Brand Experience on Brand Equity of Book Store X.", Best Paper Award, ไม่ระบุ, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564, Jul 5 2021