รางวัลภาควิชาการจัดการการผลิต ปี 2010

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการจัดการการผลิต

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162010 >>
Publish Year Honor Award 1
2010 inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>