รางวัลภาควิชาการจัดการการผลิต ปี 2003

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

1

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการจัดการการผลิต

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>
Publish Year Conference Award 1
2003 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Capacity Management for Multiple Project Environments", THE BEST PAPER AWARD, Technology Management, Project Management, International Conference on Management Science (IMS 3), Istanbul, Turkey, 2003, Aug 3 2003